Opdrachtgever van coaching kijkt door andere bril dan cliënt en coach

MenO

Erik de Haan en Christiane Nieß
M & O, 1, 13-42, 2019

In eerdere studies naar de effectiviteit van coaching is vooral gekeken naar de opvattingen van cliënten, coaches en collega’s van cliënten over de uitkomsten van coachinggesprekken in het algemeen. In het onderhavige onderzoek zijn de spannende momenten in coachinggesprekken, zoals die werden ervaren door respectievelijk cliënten van executive coaching, hun coaches en hun sponsoren, geanalyseerd om beter in beeld te brengen hoe coachinggesprekken worden ervaren. In totaal werden 177 beschrijvingen van spannende momenten verzameld, waarbij in 147 van de gevallen de coach, de cliënt en de sponsor zich uitlieten over hetzelfde coachingtraject. Deze beschrijvingen zijn gecodeerd aan de hand van zowel een bestaand als een nieuw coderingsschema en geanalyseerd onder verwijzing naar een grotere dataset, bestaande uit 555 beschrijvingen van spannende momenten in executivecoachingtrajecten.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat er tussen cliënten en coaches onderling aanzienlijk meer overeenstemming heerst omtrent de spannende momenten in hun coachingrelatie, dan tussen hen en de sponsoren. Cliënten en coaches bestempelden als ‘spannend’ overwegend momenten waarbij nieuw inzicht werd verworven of waarbij een verandering in houding of opstelling plaatsvond. De sponsoren, van hun kant, benadrukten juist gedragsverandering bij cliënten van coaching, bijvoorbeeld wat betreft communicatieve vaardigheden.

Download hier